Om du arbetar på en statlig myndighet är Statstjänstemannaförbundet din arbetstagarorganisation. Några stora medlemsgrupper är arbetsförmedlare, tjänstemän på skatteverket och högskole- samt universitetslärare. Vi har sammanställt en lista med samtliga statliga svenska myndigheter så att du kan se om ST är rätt fackförbund för dig.
Statliga myndigheter i alfabetisk ordning
Alkoholsortimentsnämnden
Allmänna arvsfonden
Allmänna reklamationsnämnden
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Arkitektur- och designcentrum
Barnombudsmannen
Blekinge tekniska högskola
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet Brå
Brottsoffermyndigheten
Centrala etikprövningsnämnden
Centrala studiestödsnämnden CSN
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Domarnämnden
eHälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket ESV
eLegitimationsnämnden
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden EKN
Fastighetsmäklarinspektionen
Fideikommissnämnden
Finansinspektionen
Finanspolitiska rådet
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Forskarskattenämnden
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv, välfärd FORTE
Forskningsrådet för miljö. areella näringar och samhällsbyggnad FORMAS
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk FMV
Försvarets radioanstalt FRA
Försvarsexportmyndigheten FXM
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försvarsunderrättelsedomstolen FUN
Försäkringskassan
Gentekniknämnden
Gymnastik- och idrottshögskolan GIH
Göteborgs universitet
Havs- och vattenmyndigheten HaV
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst
Högskolans avskiljenämnd
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF
Inspektionen för socialförsäkringen IFS
Inspektionen för strategiska produkter ISP
Inspektionen för vård och omsorg IVO
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering IFAU
Institutet för rymdfysik
Institutet för språk- och folkminnen
Justitiekanslern
Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konstnärsnämnden
Konsumentverket
Krigsförsäkringsnämnden
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. Biblioteket
Kungl. Hovstaterna
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan
Kungl. Tekniska Högskolan
Kustbevakningen
Kärnavfallsfonden
Lantmäteriet
LFV Luftfartsverket (affärsverk)
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet Kalmar Växjö
Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwyllska museet
Livsmedelsverket
Lotteriinspektionen
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Malmö högskola
Marknadsdomstolen
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Mittuniversitetet
Moderna Museet
Myndigheten för delaktighet MFD
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor MIA
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för radio och tv
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
Myndigheten för tillgängliga medier MTM
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige ISA
Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Mälardalens högskola
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden mot diskriminering
Oljekrisnämnden
Patent- och registreringsverket PRV
Patentbesvärsrätten
Patentombudsnämnden
Pensionsmyndigheten
Polarforskningssekretariatet
Polisen
Post- och telestyrelsen PTS
Presstödsnämnden
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Regeringskansliet
Rekryteringsmyndigheten
Resegarantinämnden
Revisorsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksdagens ombudsmän JO
Riksdagsförvaltningen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Riksutställningar
Rymdstyrelsen
Rättsmedicinalverket
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Sjöfartsverket (affärsverk)
Skatterättsnämnden
Skatteverket
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Skogsstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Skolinspektionen
Skolväsendets överklagandenämnd
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens folkhälsoinstitut
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommision
Statens historiska museer
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten SIUN
Statens institutionsstyrelse SiS
Statens jordbruksverk
Statens järnvägar (affärsverk)
Statens konstråd
Statens kuturråd
Statens maritima museer
Statens medieråd
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Statens servicecenter
Statens skaderegleringsnämnd
Statens skolverk
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensionsverk
Statens va-nämnd
Statens veterinärmedicinska anstalt SVA
Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI
Statens överklagandenämnd
Statistiska centralbyrån SCB
Statskontoret
Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll SWEDAC
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sida
Svenska ESF-rådet Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Svenska institutet
Svenska institutet för europapolitiska studier SIEPS
Svenska Kraftnät (affärsverk)
Sveriges Domstolar
Sveriges geologiska undersökning SGU
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI
Sveriges Riksbank
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen Säpo
Södertörns högskola
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV
Tillväxtanalys tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Umeå universitet
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet
Valmyndigheten
Verket för innovationssystem Vinnova
Vetenskapsrådet
Åklagarmyndigheten
Örebro universitet
Överklagandenämnden för studiestöd
Statligt anställd? Skaffa ST-inkomstförsäkring!

Om rätt inkomstförsäkring

Förlorar man arbetet är en försämrad ekonomin det första man märker av. Sidan rättinkomstförsäkring.se ser till att din lön får ett bra skydd.

Rättinkomstförsäkring.se


Inkomstförsäkring | Jämför kostnad för inkomstförsäkring